Hvorfor angriper Russland Ukraina?

Denne teksten er basert på et foredrag under samme tittel. Av den grunn er det ikke kildehenvisninger i denne teksten.

Av Reidar Knutsen

På plakaten til dette foredraget hadde vi følgende spørsmål og kommentar:

  • Har Putin rett i at Ukraina ble opprettet på grunn av Lenin?
  • Bør alle nasjoner ha rett til å styre over seg selv?
  • Er det Putin sin psyke som er årsaken til krigen, eller finnes det viktigere årsaker?
  • Har Nato og statsledelsen i Ukraina noe ansvar for å provosere Russland, eller ville Russland angrepet Ukraina uansett?

Dette og flere spørsmål vil vi prøve å besvare utfra en marxistisk annalyse av krigen i Ukraina.

Har Putin rett i at Ukraina ble opprettet på grunn av Lenin?

I talen hvor Putin annonserte angrepet på Ukraina, så sa han at Ukraina eksisterer som selvstendig nasjonalstat på grunn av Lenin. Ukraina er en del av den slaviske befolkningen som opprinnelig besto av løst organiserte stammesamfunn som ble kalt rus av omgivende stammer. På 800-tallet reiste vikinger i østerled med skip nedover elvene Dnepr og Volkhov, og etablerte handelssentra i Novgorod i nord og Kyiv i sør. Disse ble hovedbyer i den første østslaviske statsdannelsen, Kievriket. Den russiske og ukrainske staten har felles opphav fra disse stammesamfunnene rundt Kiev. Russlands vugge kan en derfor på mange måter si at en finner i Ukraina.

I 1241 ble Kievriket ødelagt av Tatarene. På 1300-tallet ble tatarene presset tilbake av storhertugdømmet Litauen og kongeriket Polen. I 1569 kom mesteparten av dagens Ukraina under Polen og den gamle adelen ble fortrengt av polske stormenn.

Ukrainske kosakker ledet striden mot det polske herredømmet, og et opprør i 1648 førte til at det ble dannet en uavhengig ukrainsk stat. I 1667 måtte Polen avstå Ukraina øst for Dnepr til Russland. Etter delingene av Polen (1772–1795) og erobringen av Krim-khanatet ble Ukraina delt mellom Russland og Østerrike.

Den 28. juni 1917 opprettet ukrainske bolsjeviker og mensjeviker Den ukrainske nasjonale republikk, og erklærte uavhengighet fra Russland. Deretter fulgte en urolig tid, med krigføring. Tyskland og Østerrike-Ungarn okkuperte Ukraina i 1918. Det var en periode formelt selvstendig, men i praksis underlagt Tysk styre som senere på nytt ble styrtet av de revolusjonære i Ukraina.

30. desember 1922 var den ukrainske sosialistiske sovjetrepublikk en av de fire grunnleggende medlemmene av Sovjetunionen.

Bør alle nasjoner ha rett til å styre over seg selv?

Hva er en nasjon?

Stalin beskrev en nasjon slik:

«En nasjon er et stabilt menneskesamfunn som historisk har vokst fram. Det er skapt på grunnlaget av fire hovedkjennetegn, nemlig: Et felles språk, et felles territorium, et felles økonomisk liv, og en felles psykologisk egenart som viser seg med sammen særtrekk i den nasjonale kulturen.»
Marx og Engels så i starten på imperialistiske undertrykkingen av den Irske nasjonen av England som progressiv, siden den ville rive disse nasjonene som var kulturelt og teknisk mindre utvikla opp på det britiske nivået. Men seinere skiftet de mening. Som Karl Marx sa at et folk som undertrykker et annet, ikke selv kan være fri.

I sosialismens historie etter dette har det vært mye diskusjon om dette temaet. Rosa Luxemburg tok f.eks. avstand fra det norske kravet om sjølråderett i 1905, mens Lenin kritiserte henne. Prinsippløshet i dette spørsmålet er farlig, siden det lett leder mot sjåvinisme. Når vi har dette som prinsipp, så blir det aldri slik at andre hensyn blir viktigere. Da blir det aldri aktuelt å veie prinsippet om sjølråderett opp mot andre hensyn – for det er lett for majoritetsnasjon å se hensyn som er viktigere en hensynet til minoritetsnasjonen.

Av denne grunn var det aldri for kommunistene et spørsmål om det var Ukrainerne selv som skulle bestemme hva slags tilknytning de ville ha til russerne etter revolusjonen. På samme måte er det slik at norske kommunister ikke ser det som sin oppgave å mene noe om hvordan samene i Norge bør forholde seg til den norske nasjonalstaten. Fra vårt ståsted er det viktig at vi støtter samiske krav om sjølråderett uavhengig av omfanget av dem. I det spørsmålet er det helt underordna hva vi selv mener er lurt for samene og for oss.

Prinsippet om nasjonal sjølråderett er innarbeidet i FN’s traktater, men blir likevel brutt av en rekke land som i tillegg til Russland også USA, Kina, Storbritannia, Spania mfl. Den norske stat har heller ikke anerkjent sjølråderett for den samiske nasjon, men bruker begrepet «selvbestemmelsesrett», et svakere begrep som ikke innbefatter rett til løsrivelse.

Er det Putin sin psyke som er årsaken til krigen, eller finnes det viktigere årsaker?

I Norske media har det vært flere tilfeller av at krigen i Ukraina blir forsøkt forklart utfra Putins psyke. At det er forfølgelsesvanvidd, traumer fra barndommen e.l. som er årsaken til at Russland nå har gått inn i Ukraina. Vi ser på Putin som statsleder for den Russiske overklassen. Vi tror ikke denne klassen er tjent med å ha en irrasjonell leder.

Skal vi forstå hvorfor Russland har invadert Ukraina må vi forstå Russlands historie, deres forhold til vesten og egne imperialistiske ambisjoner.

Putin har beskrevet oppløsinga av Sovjetunionen som verdenshistoriens største katastrofe. Fra perspektivet til en statsleder i Moskva er det naturlig, siden Sovjet ble styrt fra Moskva. Etter oppløsningen av Sovjetunionen har imperiet minket til kun Russland. Ved oppløsningen av Sovjetunionen og Warszavapakten ble det fra NATO sin side gitt løfte til Gorbatsjov om at NATO ikke ville ekspandere øst for Østtyskland. Etter dette har 14 land, hvorav flere tidligere Warszawapakt land blit tatt opp som medlemmer i NATO. Ikke bare er det russiske imperiet kraftig svekket over tap av tidligere militære aliansepartnere og økonomiske handelspartnere. I tillegg føler de presset av at verdens suverent mektigste millitærallianse ruster opp stadig nærmere den russiske grensen. Ukraina er ved siden av Hviterussland nå de siste bufferstatene som står igjen. Fra Russland sin side er nøytralitet mellom russisk og amerkansk (NATO) imperialisme det lengste de kan strekke seg til å godta. Ukrainsk medlemskap i NATO, med ytterligere opptrapping av NATO nærmere Russisk grense er fra deres perspektiv uaktuelt, og har ført til at et så ekstremt tiltak som full invasjon av Ukraina innebærer.

Warszawapakten

Natos rolle:

Etter NATOs løfte til Gorbatsjov om at NATO ikkje ville ekspandera forbi grensene til Aust-Tyskland, har NATO utvida seg med 14 nye medlemsland, kor fleire var tidlegare medlemmar av Warzawa-pakten. Etter Russlands opptrapping mot den ukrainske grensa i desember i fjor, har NATO nekta å gi garanti for at Ukraina aldri vil bli tatt opp som medlem av NATO. Samtidig har Ukraina ivret for medlemskap i NATO og EU.

17% av Ukrainere er etniske russere. Ukrainske myndigheter har etter kuppet i 2014 innført en rekke undertrykkende tiltak mot russisk språklige i Ukraina. Dette har ført til at Donbasområdet øst i Ukraina (hvor andelen etniske russere er 90%) har brutt ut av Ukraina og erklært seg som selvstendige. I tillegg har myndighetene revet ned en rekke statuer av ledere i kampen mot nazistene under andre verdenskrig og erstattet dem med blant annet statuer av nazisten og Quislingen Stephan Bandera. Nazistiske bander som Azov bataljonen, Høyre-sektor og sympatiserere av Stepan Bandera har vært aktive i konflikten i Donbas området og var også svært delaktige i det folkelige opprøret som ledet til kuppet i 2014.

Det er ikke spesielt at finnes nazistiske bander i Ukraina. Men det som er spesielt med Ukraina er at det som eneste land i Europa har inkorporert en nazistiske paramilitær gruppe (Azov bataljonen) som en del av nasjonalgarden. Azov bataljonen var svært sentrale i å gjenerobre Mauriopol fra de de russisk vennlige utbryterrepublikkene i 2014. I skrivende stund har Russiske styrker beleiret byen og er i ferd med å få kontroll over den etter intens krigføring også inne i selve bykjernen.

Av MaitreyaVaruna & Bacon Noodles – Eget verk derived from File:2022 Russian invasion of Ukraine.svg, originally by ViewsridgeItself derivate of Russo-Ukraine Conflict (2014-present).svg by Rr016Missile attacks source: BNO NewsTerritorial control source: ISW & Template:Russo-Ukrainian War detailed map, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=115563226

Når Putin anklager myndighetene i Kiev for nazisme, så er det altså ikke helt uten et vist kontaktpunkt med virkeligheten, selv om poenget er overdrevet for å legitimere overfallet. Undertrykkelsen av de etniske russerne i Ukraina har sammen med nazistiske bander og hedringen av Stephan Bandera gitt et vist klangbunn i den russiske opinionen for Putins forklaring om at han skal «avnazifisere» og avmilitarisere Ukraina.

Vi mener at det norske folket bør vise solidaritet både med det Ukrainske folket som idag lider under en Imperialistisk røverkrig fra Russland, og også stille oss solidarisk med kravene om frihet fra undertrykking for den etnisk russiske minoriteten i Ukraina. De fleste i den etnisk russiske minoriteten i Ukraina ser ut til å først og fremst identifisere seg som Ukrainere og ikke som russere, og følgelig er det store deler av disse som kjemper imot det russiske angrepet – på tross av undertrykkingen fra Ukrainske myndigheter og nazistiske bander. Det er viktig at vi forstår at Ukraina som de fleste andre land består av folk fra forskjellige entiske avstamminger. For Ukraina sin del er det svært mange russere – noe det alltid har vært. Det er altså ingen motsetning mellom å være Ukrainer og etnisk russisk. Tvertimot er det umulig å se på Ukraina uten å se at Ukraina består av en stor etnisk russisk minoritet.

Vi mener en korrekt paroler for det Norske folket til denne krigen er:

Russland ut av Ukraina!
NATO ut av Øst-Europa!
Ingen norske soldatar til Øst-Europa!

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *