Hva er RK?

RK er kort for Revolusjonært Kommunistisk Forbund. Vi er ikke et parti, men en partiforberedende organisasjon, som jobber for å bygge det kommunistiske partiet i Norge.

Hva er det kommunistiske partiet?

Først må vi si litt om hva et parti er for noe. I hverdagsspråket er et parti en organisasjon med et politisk program som stiller til valg. Når vi snakker om «parti» i denne sammenhengen, mener vi den politiske organisasjonen til en bestemt klasse eller et sjikt innenfor en klasse, som gjør klassen i stand til å handle politisk i tråd med sine egne interesser. Partier er organisasjoner som tar side i klassekampen.

Norge er et klassesamfunn, der arbeiderklassen utgjør flertallet av befolkninga, mens den herskende klassen, borgerskapet, utgjør et mindretall. Borgerskapet utøver sine interesser gjennom blant annet de åpent borgerlige partiene (Høyre, Venstre, FrP), næringslivorganisasjonene (NHO, Rederiforbundet) og statsapparatet.

Det kommunistiske partiets mål er ikke å vinne posisjoner innenfor det kapitalistiske systemet, eller å handle på vegner av arbeiderklassen, men å være et verktøy for arbeiderklassens kamp for å frigjøre seg selv og oppheve all undertrykking og utbytting.

For at partiet virkelig skal være kommunistisk, må det ha følgende kjennetegn:

 • Partiet representerer fellesinteressene til hele arbeiderklassen, i motsetning til kortsiktige gruppeinteresser.
 • Partiet arbeider på en måte som styrker arbeiderklassens politiske selvstendighet, og kjemper mot alle idéer som binder arbeiderklassen til kapitalistene og statsmakta.
 • Partiet jobber for å etablere arbeidervelde, det vil si arbeiderklassens uinnskrenkede politiske makt på alle samfunnsområder.
 • Partiets linje bidrar i praksis til å styrke arbeiderklassens ledelse og å drive samfunnet i retning kommunismen.

Det kommunistiske partiet kan selvsagt ikke stiftes over natten, og RK er ikke i nærheten av å være det kommunistiske partiet i Norge.

Om vi skal stifte det kommunistiske partiet, må vi først forene oss med de delene av arbeiderklassen som er mest undertrykte og mest klare for revolusjonær kamp, og betydelige deler av klassen må være villige til å konstituere seg som politisk parti.

Hvorfor stiller dere ikke til valg?

Vi er ikke prinsipielt imot å stille til valg i alle tilfeller, men ser ikke på dette som nyttig for å utvikle den revolusjonære bevegelsen i dag.

Vår viktigste oppgave er å fremme arbeiderklassens selvstendige organisering utenfor det borgerlige politiske systemet, og i opposisjon til hele det kapitalistiske samfunnet. Når kommunister deltar i valg, i en kultur der folk allerede er vant til at «politikerne ordner opp for oss», bidrar det til å fremme politisk passivitet.

Videre har organisasjoner som deltar i valg en tendens til å tilpasse seg det borgerlige systemet og bli «ansvarlige» administratorer for den kapitalistiske staten — se for eksempel hvordan Rødt og SV i praksis har droppet opposisjonen mot NATO. Sist men ikke minst er det å stille til valg ekstremt ressurskrevende, og tar bort krefter fra andre oppgaver som er viktigere på kort sikt.

Vi har heller ingen tro på at reformer innenfor det den borgerlige statens rammer kan føre fram til sosialismen. Vi anerkjenner ikke den borgerlige staten, og forventer ingen anerkjennelse tilbake. For det andre innebærer den sosialistiske revolusjonen at arbeiderklassen handler aktivt og selvstendig for å gripe samfunnsmakten. Vår oppgave er å utvikle en bevissthet om at arbeidsfolk kan og må gripe makta selv; at det er massene selv som skaper historien, og ikke politikere som «ordner opp for dem».

Er dere mot demokrati, da?

Nei, tvert om! Men vi er mot dagens kapitalistiske system, og det borgerlige «demokratiet», der man går til stemmeurnene hvert fjerde år for å velge hvilke borgerlige politikere som skal administrere den kapitalistiske staten. Vi er for arbeidervelde, en samfunnsordning der arbeiderklassen har makten over alle områder av samfunnet. Arbeiderveldet gjør det mulig med en langt breiere og mer aktiv demokratisk deltakelse enn det som er mulig i dag, for eksempel ved at:

 1. Det kunstige skillet mellom økonomi og politikk oppheves. Økonomien underlegges en felles plan, som styres demokratisk i tråd med menneskelige behov, og ikke profitt.
 2. Byråkrater erstattes med valgte funksjonærer, som når som helst kan tilbakekalles av de som har valgt dem.
 3. De store pressekonsernene oppløses. Kapitalistene mister sitt monopol på pressen, og ytringsfriheten blir mer reell.
 4. Skillet mellom lovgivende og utøvende makt oppheves, de som har gjort et vedtak, er selv ansvarlige for å sette det ut i live. De som er ansvarlige for å gjennomføre et vedtak, er de samme som har gjort vedtaket.
 5. Ingen funksjonær skal tjene mer enn en gjennomsnittsarbeider.
 6. Allmenn bevæpning av befolkningen, i stedet for en stående hær skilt fra resten av samfunnet.

Under kapitalismen vil vi kjempe for å forsvare de demokratiske frihetene som arbeiderklassen har vunnet: streikefriheten, trykkefriheten, forsamlingsfriheten osv., men vi anerkjenner at disse frihetene ikke kan realiseres fullt ut innenfor det borgerlige samfunnet. Kampen for å forsvare de demokratiske rettighetene i det borgerlige samfunnet er ikke et mål i seg selv, men et ledd i kampen for et nytt samfunn der arbeiderklassen har makten på alle områder, og der individer i fellesskap har virkelig kontroll over sine egne liv.

Hva mener RK?

Standpunktene til RK er samlet på denne siden. Det grunnleggende dokumentet til RK er «Standpunkt for Revolusjonært Kommunistisk Forbund», som er plattformen til forbundet.

Standpunkt-dokumentet gjelder bare midlertidig. Vi er i prosessen med å lage en ny og forbedret plattform, og ønsker innspill og kritikk i forbindelse med dette.

Hva vil det si at RK er maoister?

At vi er maoister, vil si at:

 • Vi har en positiv vurdering av den kinesiske Kulturrevolusjonen, og mener at denne enkelthendelsen ennå er en viktig kilde til lærdom for den internasjonale kommunistiske bevegelsen. Kulturrevolusjonen var et forsøk på å løse problemene med den sovjetiske modellen for sosialistisk oppbygging, og gjorde at Kina kom lenger i retning kommunismen enn noe annet land før.
 • Vi mener at Mao, og hans tilhengere på venstresiden i Kinas kommunistiske parti, sto for en politisk linje som i hovedsak var korrekt. Vi mener også at revolusjonære i Norge har mye å lære av den kinesiske revolusjonen, selv om ikke alt kan overføres direkte. Vi anerkjenner at både Mao og venstresiden i KKP gjorde feil. Vår kritikk av Mao er en kameratslig kritikk, som tar sikte på å løse utfordringene i den kommunistiske tradisjonen, slik at vi kan komme lenger i framtida.
 • Vi ser på den sosialistiske revolusjonen som en uavbrutt prosess, som på ingen måte tar slutt når arbeiderklassen først har grepet makten, men som fortsetter i nye former helt fram til det kommunistiske samfunnet.
 • Vi mener at det kommunistiske partiet er fullt av motsigelser, og at dette ikke er en farlig ting, men naturlig og en forutsetning for utvikling. Dette betyr også at partiet ikke kan basere seg på utrensninger eller lydighetskultur, slik som var tendensen i Komintern-partiene. Enheten må være basert på demokratisk dialog og et mål om konsensus.
 • Vi anerkjenner at vår egen kunnskap er begrenset, samtidig som det er «massene som er de virkelige heltene». Det er ikke intellektuelle, politikere, «store menn» eller engang kommunister som forandrer verden, men folkets målbevisste kamp. Vår oppgave er ikke å «tenke for folk» eller å «styre over folk», men å føre kamp sammen med folk, tenke sammen med dem og oppsummere både seire og nederlag i lys av marxismen, slik at både vi og resten av arbeiderklassen lærer mer om hva som må gjøres for å føre revolusjonen til seier.

At vi er maoister, innebærer også at vi støtter de maoistiske folkekrigene som pågår i flere land, blant annet i India og Filippinene.

Hvordan kan jeg bli med i RK?

Skriv til oss på e-post, så setter vi deg i kontakt med en aktivist i nærheten av der du bor.

Jeg er ikke helt overbevist, men jeg er interessert i å lære mer. Hva gjør jeg da?

Det aller beste er å bli med på studiesirkel! Vi har aktive studiegrupper i flere byer, og organiserer digitale studiesirkler for dem som ikke bor i nærheten av en aktiv studiegruppe. Om du er interessert, kan du kontakte oss på e-post, så setter vi deg i kontakt.