Uttalelse: Stans Prahar-3, lenge leve folkekrigen!

I oktober 2021 startet det indiske militæret, i samarbeid med delstatspolitiet i Chhattisgarh, den undertrykkende kampanjen Prahar-3. Prahar-3 er en fortsettelse av kampanjen Prahar, som startet i 2020 med mål om å utrydde den maoistiske bevegelsen i området.

Den indiske staten fører krig mot massene, og særlig de kasteløse dalitene og innfødte adivasiene, som utgjør den største basen for folkekrigen. I Operation Green Hunt, som varte fra 2009 til 2014, sparte ikke staten på sine overgrep mot massene. Demokrater, menneskerettsaktivister, miljøaktivister og venner av folkekrigen i både India og resten av verden, avslørte operasjonen som et folkemord og kjempet for å få den stanset.

Den Internasjonale Støttekomitéen for Folkekrigen i India (ICSPWI) har erklært 24. november som en internasjonal aksjonsdag mot Prahar-3, for folkekrigen. 24. november markerer tiårsdagen på mordet på kamerat Kishenji, medlem av politbyrået i CPI(maoist). Sentralkomitéen i det indiske partiet har oppfordret alle demokrater, antiimperialister og venner av folkekrigen til å støtte initiativet, og gjøre aksjonsdagen vellykka.

Folkekrigen i India er en rettferdig krig; den er en krig for å frigjøre massene fra føydalismen og imperialismen og etablere nydemokrati. Krigen som reaksjonen fører mot massene er en urettferdig krig; en krig for å opprettholde føydale produksjonsforhold og imperialistisk utbytting av massene.

Vi i Revolusjonære Kommunister slutter opp om Støttekomitéens initiativ, og oppfordrer kamerater til å delta på aksjoner 24. november. Folkekrigen i India er en uunnværlig del av den proletariske verdensrevolusjonen; et lysende eksempel på prinsippet «våg å kjempe, våg å vinne». Det er vår plikt som internasjonalister å gi vår fulle støtte til de kjempende kameratene når de ber om solidaritet.

Røde hilsner til folkekrigen og Indias Kommunistiske Parti (maoistene)!

Død over det fascistiske Modi-regimet!

Stans Prahar-3!

Landsledelsen i Revolusjonære Kommunister (maoistiske grupper)


Stop Prahar-3! Long live the People’s War!

In October 2021 the Indian military, in collaboration with the Chhattisgarh state police, launched the repressive campaign Prahar-3. Prahar-3 is a continuation of Prahar, which was launched in 2020 with the goal of exterminating the maoist movement in the region.

The Indian state wages war against the masses, in particular the casteless dalits and aboriginal adivasis, who comprise the largest base for the people’s war. In Operation Green Hunt, which lasted from 2009 to 2014, the state did not hold back on its atrocities toward the masses. Democrats, human rights activists, environmentalists and friends of the people’s war in India and the rest of the world, exposed the genocidal nature of the campaign and fought to stop it.

The International Committee to Support the People’s War in India (ICSPWI) has declared November 24th to be an international day of action against Prahar-3, in support of the People’s War. November 24th marks the 10 years anniversary of the murder on Comrade Kishenji, a member of the Politbureau of CPI(maoist). The Central Committee of the Indian party encourages every democrat, anti-imperialist and friend of the People’s War to support this initiative and make the day of action a success.

The People’s War in India is a just war; it is a war to liberate the masses from feudalism and imperialism and to establish New Democracy. The reactionaries’ war against the masses is an unjust war; a war to maintain feudal relations and imperialist exploitation of the masses.

The Revolutionary Communists support the initiative of the ICSPWI, and we encourage comrades to participate in actions on November 24th. The People’s War in India is an inseparable part of the proletarian world revolution; a shining example of the principle «dare to struggle, dare to win». It is our duty as internationalists to give our full support to the fighting comrades when they ask for solidarity.

Red salutes to the People’s War and the Communist Party of India (maoist)!

Death to the fascist Modi regime!

Stop Prahar-3!

The National Leadership of the Revolutionary Communists (maoist groups)

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *