IKP(maoistisk) hilser partistiftelse i Nepal

Vi gjengir her et brev fra sentralkomiteen til Indias Kommunistiske Parti (maoistisk) til det nystiftede Nepals Revolusjonære Kommunistiske Parti (NRKP). Det nye partiet er en sammenslåing av Nepals Kommunistiske Parti (Revolusjonært Maoistisk) og Nepals Kommunistiske Parti (Flertallet). Vi har oversatt uttalelsen til norsk for å gjøre den tilgjengelig for et bredere publikum. Vi har lagt oss så tett opp mot den opprinnelige engelske versjonen som mulig, men enkelte steder har det vært nødvendig med små omformuleringer. Våre tillegg er markert med hakeparantes.

Vi gleder oss over den nye partistiftelsen, og håper at det nye partiet vil klare å gjenoppta folkekrigen i Nepal og føre den nydemokratiske revolusjonen til seier. En forutsetning for dette er at partiet analyserer feilene som ble begått i folkekrigen under NFKP(m)s ledelse, og tar et særlig grundig oppgjør med Prachandas revisjonistiske teorier.

Flere av IKP(m)s oppfordringer til det nepalske partiet har allmenn relevans for den internasjonale kommunistiske bevegelsen, og vi ber leserne om å legge spesielt merke til disse punktene:

  • IKP(m)s advarsel om at partiets leder aldri bør heves over resten av partiledelsen, og aldri må dyrkes som en halvgud.
  • IKP(m)s advarsel om at det er prematurt å erklære en ny «Vei», «-Isme» eller «Tenking», enten denne er ment for ett land eller alle land.

Det skulle være åpenbart hvordan disse advarslene har relevans for den fløyen i den internasjonale maoistiske bevegelsen som følger «hovedsaklig maoismen» og «Gonzalos Tenkning», og som tar til orde for «stort førerskap» («jefatura») og «veiledende tenkning». For videre lesing om dette emnet, anbefaler vi artiklene på samlesiden om MLMhM, samt Ajiths artikkel «Det maoistiske partiet».

Den opprinnelige engelske versjonen av uttalelsen kan leses på nettsiden til Maoist Road.

Redaksjonen for Maoisme.no.


Støtt dannelsen av Nepals Revolusjonære Kommunistiske Parti!

NKP (Revolusjonært Maoistisk) og NKP (Flertallet) har slått seg sammen, avholdt en vellykket, marxist-leninistisk-maoistisk kommunistisk enhetskongress og dannet «Nepals Revolusjonære Kommunistiske Parti». I denne anledning sender sentralkomiteen til Indias kommunistiske partis (maoistisk) en hjertelig revolusjonær hilsen til partiets lederskap, kadre, arbeiderne, bøndene, studentene, de intellektuelle og andre revolusjonære i Nepal. Partidannelsen begeistrer og inspirerer de revolusjonære kommunistiske partiene og organisasjonene over hele verden, inkludert vårt parti.

Vi vet at et kommunistparti i et land vanligvis ikke bør blande seg inn i den politiske linjen og strategien/taktikken til et kommunistisk parti i et annet land. Et parti må imidlertid lytte tålmodig og vurdere seriøst de kritiske meningene og forslagenesom andre revolusjonære kommunistpartier i verden legger fram for det om viktige teoretiske og politiske spørsmål, med proletarisk internasjonalt ansvar.

Hvis dette nye forente partiet [i Nepal] ønsker å bekrefte riktigheten av den teorien og linjen det har vedtatt, må det etter vår mening først trekke en klar grense mot forræderiet og de historiske feilene som sentralkomiteen i det tidligere NFPN(M) begikk under Prachandas ledelse mot den nydemokratiske revolusjonen i Nepal, overfor folket i landet og dermed også overfor verden og den sosialistiske verdensrevolusjonen. [Ideene om] «demokrati for det 21. århundret», flerpartidemokrati, «sammensmeltningsteori»[1]I originalen: «fusion theory». Vi tolker dette som teorien om at de to strategiene langvarig folkekrig («Protracted People’s War») og væpna byopprør («armed … Continue reading og andre slike ting som det tidligere NFKP(M)[2]Nepals Forente Kommunistiske Parti (maoistisk). la fram, var et resultat av at de forlot [maoismen] og den grunnleggende forståelsen for at den nydemokratiske revolusjonen må oppnås gjennom langvarig folkekrig. Dette viste seg å være en nyrevisjonistisk teori. Partiledelsen, under ledelse av den revolusjonære forræderen Prachanda, svek selve grunnbegrepene i MLM og den proletariske revolusjonen, under dekke av «kamp mot dogmatisme», «kreativ anvendelse av MLM» og å «videreutvikle MLM». Vårt parti håper at det nye partiet vil ha dette i tankene.

Alt i alt, om ledelsen eller noen få ledere skilles fra det kollektivt ledende laget og fremstilles og behandles som om står hevet over [lederkollektivet] og resten av partiet, vil det være i strid med den demokratiske sentralismen og den kollektive arbeidsmåten som rår i alle partiutvalg fra og med sentralkomiteen. Om [partiet] tidvis sammenlikner [ledelsen] med en guddom; oppmuntrer til «individuell tilbedelse» i navnet til en «vei» eller «tenking»;[3]Forfatterne refererer til «Prachandas Vei» og «Gonzalos Tenking», veiledende ideologi i henholdsvis Nepals Forente Kommunistiske Parti og Perus Kommunistiske Parti. undergraver og avsporer partiets ledende rolle i revolusjonen den rollen folk spiller i å skape revolusjonen og historien, ville dette være være det samme som å erklære uovervinnelighet til den «veien» som den aktuelle lederen har tatt, og dette attpåtil for en leder som Prachanda, som ikke har blitt prøvd i praksis av lange klassekamper.

Vi må jobbe for revolusjon i lys av MLM, og følge de grunnleggende ideene om ledelsens rolle, partiets rolle og folkets rolle i revolusjonen. Hvis vi ikke gjør det, kan intet parti unngå venstre -og høyrerevisjonistiske farer. Et revolusjonært parti kan skille den gale linja fra den rette og fremme revolusjonens rette linje gjennom en rett tillemping av demokratisk sentralisme i samsva med partiets grunnlov og gjennom tolinjekamp. Dette er partiets livslinje. Vårt parti foreslår og håper at ledelsen i det nye partiet aldri glemmer de bitre lærdommene fra sviket [til NFKP(M)] og unngår å jobbe med blind tro på individer, og i motsetning til dette vil etterleve kollektive arbeidsmåter. Veier, «Tenkinger» og «-Ismer» først etableres etter en lengre periode, og først etter at de er herdet og bevist i forløpet av revolusjonær praksis, når det finnes et klart vitenskapelig grunnlag. Vår parti mener bestemt at hele den lange historien til den Internasjonale Kommunistiske Vevegelsen viser det samme. Sentralkomiteeen fra vårt parti foreslo for NFKP(M), akkurat på det tidspunktet [da Prachandas Vei ble foreslått], at å snakke om en ny «Vei» eller «Tenking» etter bare noen få viktige seirer og sprang i folkekrigen i Nepal ville vært en umoden, subjektiv og forhastet vurdering. Men partiet godtok ikke dette. Dessuten hevdet partiet at Prachandas Vei er en berikelse og utvikling av MLM og fortsatte sin innsats for å gi den en universell karakter. Vårt parti ber i denne anledning om at det nylig reorganiserte partiet ikke glemmer disse historiske feilene.

Det er virkelig tragisk at sentralkomiteen i det tidligere NFKP(M) lanserte den eklektiske sammensmeltningsteorien i Nepal, som er et svært tilbakeliggende, halvkolonialt og halvføydalt land, der 90% av befolkningen er bundet til halvføydale sosiale forhold på landsbygda. Dette var et hån mot det maoistiske konseptet om langvarig folkekrig og en avvisning av den store læreren Mao. [Sentralkomiteen] frembrakte nyrevisjonisme og gjorde et stort svik. I stedet for å lede hele partiet, folkehæren, folkeregjeringa og folket i å fortsette den den langvarige folkekrigen, skapte lederskapet illusjoner og forvirring blant dem alle om at de ville oppnå seier snart. Den falt for reformisme, høyreopportunisme og nyrevisjonistisk teori og inngikk kompromisser med imperialismen, særlig USA-imperialismen, den indiske ekspansjonismen og de kompradorbyråkratiske, kapitalistisk-føydale utbytterklassene i Nepal. I samsvar med den sosiale utviklingens lover og proletariatets grunnleggende ideer, viste de senere konsekvensene helt klart at det var en illusjon at man kunne skape et nytt Nepal uten å først ødelegge den [gamle] staten, som var grunnlagt på utdatert utbytting og undertrykkelse. Det tidligere FKPN (M) opprettet et «understadium» [i strategien for den sosialistiske revolusjonen], nemlig en demokratisk republikk i navn av å «utvikle den nepalske revolusjonens taktikk», la dette frem som strategien for den nepalske revolusjonen og den revolusjonære veien til Nepal, og tok dermed avskjed fra den revolusjonær marxismen.

Dette vil si at [partiet] nå endret [strategi] til sosial transformasjon gjennom fredelige midler innenfor det organisatoriske rammeverket til den gamle staten. Dette er i strid med MLMs forståelse om staten og revolusjonens stadier. Partiet avvæpnet folkehæren og forlot de frigjorte områdene. Det forlot landområdene som fattigbøndene hadde overtatt gjennom revolusjonen. Det overgav det heltemodige, revolusjonære folket i Nepal til skuffelse og forvirring. Det skapte illusjoner hos dem om det borgerlige parlamentariske systemet. Videre forårsaket det alvorlige tap for den internasjonale kommunistiske bevegelsen, spesielt for revolusjonene i Sør-Asia. Alle disse, og andre opportunistiske gjerninger, er selvmordshandlinger. Dermed forkastet partiet revolusjonær klassekamp og langvarig folkekrig. Det satte fremtiden til det undertrykte folket i Nepal i intens fare. [Partiet] overgav seg selv og folket til imperialistene og deres komprador-utbyttende klasser. Det forrådte de store ofrene til de tretten tusen heroiske martyrene som la ned sine verdifulle liv for den nepalske revolusjonens framgang tok opp nyrevisjonismens og klassesamarbeidets vei. Vårt parti håper at det nye partiet vil skille seg totalt fra disse feilene og lede Nepals revolusjon i retning av fremgang.

Vårt parti hilser det nye partiets korrekte politiske linje velkommen, om at Nepal er et halvkolonialt, halvføydalt samfunn, at det først vil oppnå den nyedemokratiske revolusjonen, og deretter senere oppnå det endelige målet om sosialisme og kommunisme gjennom proletariatets diktatur. Vårt parti mener at når kontrarevolusjonære har blitt en del av herskerklassene og blitt med i å styre den reaksjonære staten er det, med tanke på hvilke følger dette har hatt for det nepalske samfunnet og folket, liviktig for partiet å jobbe ved å kreativt anvende den langvarige folkekrigens vei på de konkrete forholdene i Nepal og med fast besluttsomhet. Det er vår sterke mening at det nye partiet kan lykkes i den nydemokratiske revolusjon i Nepal bare ved å utnytte sine positive erfaringer på en planmessig måte og kun ved å utvikle et sterkt parti, folkehæren og enhetsfronten. Vårt parti mener at bare ved å oppfylle de nydemokratiske oppgavene gjennom nådeløs kamp, langs veien med langvarig folkekrig mot imperialismen, den kompradorbyråkratiske kapitalismen og føydalisme i både basen og overbygningen, kan [partiet] gå vellykket videre i å oppnå nydemokrati og et ekte folkedemokrati i slike halvkoloniale, halvføydale system som i Nepal og India.

Vi tror at til tross for de fra harde og bitre opplevelsene i Nepal vil partiet, sammen med de nepalske kameratene som har store erfaringer, og bondemassene som hadde politisk makt i noen år, nok en gang kreativt anvende MLMs prinsipper på de konkrete forholdene i landet, utvikle klassekamp og folkelig agitasjon, bygg Folkets Frigjørignshær, starte den langvarige folkekrigen og gjenopprete revolusjonær folkelig statsmakt og frigjorte områder. Vi tror at det nye partiet vil gjenopprette dype solidaritetsbånd med MLM-partiene og -kreftene i verden, spesielt med vårt parti i India, og vil gå fram i opprette en nydemokratisk stat som det umiddelbare målet for å gå videre i retning av sosialismen og kommunismen. I denne anledning ønsker partiet vårt at begge våre parter gjensidig vil utveksle all slags hjelp og samarbeid, erfaringer, konstruktiv kritikk og komme med forslag i ekte proletarisk-internasjonalistisk ånd.

Til slutt, begge våre land og folk har hatt nære historiske, kulturelle og ulike andre slags forhold i tusenvis av år; begge partiene har den indiske ekspansjonismen som felles fiende; begge våre partier har vært hatt et nært forhold i flere tiår tidligere og også nå midt i flere vanskeligheter; vi dannet og arbeidet i felles forum som for eksempel CCOMPOSA i Sør-Asia.[4]CCOMPOSA, Co-ordination Committee of Maoist Parties and Organisations of South Asia. Dokumenter på Bannedthought.net: https://bannedthought.net/International/CCOMPOSA/index.htm. Alt dette bidro til å holde partiene våre sammen på en prinsippfast måte. Vi tror at våre to partiet vil arbeide skulder til skulder, med de lærdommene som de nåværende forhold krever, for å nå oppgavene til den internasjonale proletariske revolusjonen.

Indias Kommunistiske Parti (maoistisk), sentralkomiteen.

Noter

Noter
1 I originalen: «fusion theory». Vi tolker dette som teorien om at de to strategiene langvarig folkekrig («Protracted People’s War») og væpna byopprør («armed urban insurrection») har smeltet sammen til én grunnleggende strategi som er gyldig i alle land. Se blant annet: https://www.bannedthought.net/Nepal/Problems-Prospects/k_conceptof_pp.html.
2 Nepals Forente Kommunistiske Parti (maoistisk).
3 Forfatterne refererer til «Prachandas Vei» og «Gonzalos Tenking», veiledende ideologi i henholdsvis Nepals Forente Kommunistiske Parti og Perus Kommunistiske Parti.
4 CCOMPOSA, Co-ordination Committee of Maoist Parties and Organisations of South Asia. Dokumenter på Bannedthought.net: https://bannedthought.net/International/CCOMPOSA/index.htm

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *